Sıkça Sorulan Sorular

İsmimiz neden Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği?

Derneğimiz; dünyanın suya ihtiyaç duyulan bölgelerinde, tüm canlıların yaşamı için gerekli olan içme ve kullanma suyunu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlamak misyonu ile çalışmalarına başlamıştır.

Bu misyonumuzu gerçekleştirmek için; su kaynaklarının yönetiminde seçkin projeler üreten, su kültürü, su medeniyeti ve su barışına katkı sağlayan uluslararası düzeyde öncü bir kurum olmayı kendisine vizyon olarak hedeflemiştir.

Misyon ve vizyonumuz çerçevesinde insan ve çevre unsurunu gözeterek, tüm canlıların ihtiyacı olan kaliteli içme ve kullanma suyuna erişimlerini etkin ve verimli bir şekilde sağlamak hedefini ise kalite politikası olarak belirlemiştir.

Hedeflediğimiz kalite standartlarımız gereği çalışma alanımız ile faaliyet alanımızı en güzel ifade eden ve iyiliksever Türk halkının ilk aklına gelen Su Kuyusu Yardım Derneği adını resmileştirerek ismimizi belirledik.

Derneğiniz sadece su kuyusu mu açıyor?

Derneğimiz kuraklık ve susuzluktan kaynaklanan sağlık sorunlarının yaşandığı, sağlıklı suya ihtiyaç duyulan dünyanın tüm coğrafyalarında, sağlıklı ve kaliteli suya erişim çözümleri sunar. Suya ihtiyaç duyulan bölgelerin ihtiyaç tespit ve analizleri sonucunda etkin ve verimli su çözümleri sağlar. Köyün ve bölgenin coğrafik, demografik ve jeomorfolojik durumuna uygun olarak yer altı ve yer üstü su kaynaklarını ekolojik dengeyi de koruyarak canlıların istifadesine sunacak çalışmalar yapar.

Bunun için:

El pompalı kuyular açar,

Derin sondajlı kuyular açarak dağınık yerleşim bölgelerine kadim geleneğimiz ve su medeniyetimiz gereği insanların en kolay ulaşabilecekleri şekilde çeşme hayratları yapar,

Yağmur suyu göletleri oluşturarak tarımsal sulama ve hayvanların su ihtiyaçlarını karşılayacak su yalakları yapar,

Bölgedeki yaşayanların sağlıklı yaşamalarını sağlayacak hijyen ve sanitasyon eğitimleri yapar,

İnsanların en temel kişisel temizlik ihtiyacı olan sabun, deterjan, kadın pedi, diş fırçası ve macunu gibi hijyen paketleri hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine dağıtır.

Çalışma alanımız sağlıklı suya erişim ve su ile ilgili diğer tüm çözümleri sunmaktır.

Derneğiniz sadece su kuyusu mu açıyor?

Derneğimiz; dünyanın suya ihtiyaç duyulan bölgelerinde, tüm canlıların yaşamı için gerekli olan içme ve kullanma suyunu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlamak misyonu ile çalışmalarına başlamıştır.

Bu misyonumuzu gerçekleştirmek için; su kaynaklarının yönetiminde seçkin projeler üreten, su kültürü, su medeniyeti ve su barışına katkı sağlayan uluslararası düzeyde öncü bir kurum olmayı kendisine vizyon olarak hedeflemiştir.

Misyon ve vizyonumuz çerçevesinde insan ve çevre unsurunu gözeterek, tüm canlıların ihtiyacı olan kaliteli içme ve kullanma suyuna erişimlerini etkin ve verimli bir şekilde sağlamak hedefini ise kalite politikası olarak belirlemiştir.

Hedeflediğimiz kalite standartlarımız gereği çalışma alanımız ile faaliyet alanımızı en güzel ifade eden ve iyiliksever Türk halkının ilk aklına gelen Su Kuyusu Yardım Derneği adını resmileştirerek ismimizi belirledik.

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği ne zaman kuruldu, derneğin amacı nedir?

Kuruluşumuz 21 Ocak 2020 tarihinde resmi hüviyet kazanmıştır.

Amacımız:


Enerji, tarım, sağlık ve çevre gibi sosyo-ekonomik kalkınmanın temelini oluşturan su kaynaklarının çevreyle uyumlu, entegre yönetimi, teknolojik gelişmeler ışığında bilimsel sistemler kullanılarak su kaynaklarına ulaşımı kolaylaştırmak,

Sürdürülebilir kalkınmanın temel bileşenleri konusunda yeryüzünde yaşayan tüm canlıların en doğal hakkı olan kullanılabilir ve içilebilir su ihtiyaçlarını karşılamak,

Vakıflar, dernekler, üniversiteler, Ar-Ge kuruluşları ile iş birliği ve bilgi paylaşımı yoluyla küresel yer altı kaynaklarının daha iyi yönetilmesine katkıda bulunmak,

Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının yaşayan tüm canlıların kullanımı için adil paylaşımını sağlamak, ülkeler ve toplumlar arası su kullanma kültürü, su medeniyeti ve su barışı oluşumuna katkı sunmaktır.

Derneğinizin çalışma alanları neler?

Derneğimiz yer altı ve yer üstü su kaynakların kullanımı ile ilgili eğitim, sağlık, sosyal, kültürel, çevre gibi tüm alanlarında faaliyet gösterir.

Su kaynaklarına erişimde zorluklarla karşılaşan canlıların su ihtiyaçlarına yönelik su kuyuları açar.
Açılan su kuyularından belirli dönemlerde su numuneleri alır, analiz yapar ve paydaşları ile paylaşır. Gerektiğinde su analiz laboratuvarları açar ve işletir.
Açılan su kuyularının periyodik bakımlarını yapar, arızalanan ve eskimiş olan parçaları değiştirir, kuyuların bakım ve onarımını yapar.
İçilebilir su temininin sağlıklı bir şekilde korunabilmesi için bakteri barındıran su kaplarını yenileri ile değiştirir ve sağlıklı su kullanılmasını takip eder, dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirir.
Su nakil araçları ile su kuyusu açılamayan bölgelerde su taşıma hizmeti gerçekleştirir. Su depoları kurar, su depolarına nakil araçları ile su boşaltımı gerçekleştirir ve dezenfeksiyonunu sağlar.
Yakın köylerin ortak noktasına derin kuyular açar, gerektiğinde isale hattı yapımını gerçekleştirir.
Hijyen ve temizlik kültürü oluşumu sağlar, su kullanım kültürü bilinçlendirme çalışmaları yapar.
İçilebilir suya ihtiyacı olan coğrafyalarda toprak yapısı, yağış miktarı, su kalite çalışmaları, yer altı su haritaları çalışmalarını yapar.
Yağmur sularının toplanması için açık depolama havuz sistemleri kurar,
Bölge yöneticileri ile birlikte su mevzuat çalışmaları yapar her türlü ilmi çalışmaya destek sağlar.
Bölgelerde ki küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için su yalakları hazırlar.
Atık suların planlamasını yapar, yer altı su kaynaklarının kirlenmemesi için atık su tesisleri yapım çalışmalarına katkı sunar.
Ekolojik dengenin bozulması sonucu göç etmek zorunda kalan yabani hayvanlar için suni su göletleri oluşturur.
Bölgedeki içilebilir su rezervlerinden istifade etmek için istihdam sağlayacak çalışmalara öncülük yapar.
İnsan sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve sağlığın tekrar kazanılması için sürecin her aşamasında hijyen ve sanitasyon çalışmaları yapar, tüm mecralarda eğitimler düzenler.
Afrika ve Asya’da çalışma yapmak isteyen Jeoloji, Jeofizik, Hidrojeoloji, Çevre Mühendisliği, Su Bilimleri ve Kimya Bölümü eğitimi veren fakültelerden mezun olan Türk ve Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu mühendislere saha çalışması için kurslar, enstitüler, okullar açar; ara elemanlar yetiştirerek eğitime ve bilime katkı sunar.
Dernek web sayfasında çalışma alanları ile ilgili GBS haritalarına yer verir, tüm teknolojik bağlantılar aracılığı ile farklı tanıtım görselleri hazırlayarak su kültürü bilinci oluşturur.
Çalışmalarını uluslararası standartlara uygun olarak belirlenecek dokümanlar çerçevesinde yapar,
Kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, üniversiteler ve tüm ticari kuruluşlar ile ülkemizde ve yurt dışında faaliyette bulunan yabancı kurum ve kuruluşlarla ortak projeler gerçekleştirir.
Çalışmalarını kamuoyuna duyurmak, tanıtmak, yayınlamak, istişarelerde bulunmak, beşeri münasebetleri geliştirmek ve çalışmaların sürekliliğini sağlamak için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda her türlü toplantı, etkinlik programları düzenler, düzenlenmiş olanlara katılır veya katkıda bulunur.
Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve gerçekleştirilmesi maksadıyla her türlü araştırma yapar, yaptırır veya yapılanlara katkı verir, Ar-Ge çalışmalarına katılır, bilimsel yayınlar oluşturur.

Derneğinizin çalışma aşamaları neler?

Aşama: Su çözümü için en acil ihtiyaç olan bölgelerin belirlemesi

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği, az gelişmiş ülkeler ve düşük insani kalkınma endeksinde bulunan aşırı yoksul ülkelerde çalışmayı prensip edinir. İnsanların ihtiyaç duyduğu sağlıklı su imkânlarından yoksun, hijyen ve sanitasyon uygulamalarının olmadığı, tarımsal sulama imkanlarının kısıtlı olduğu bölgeler araştırılır ve bir tasnif yapılır.

Kuruluşumuza bölgelerden, devlet kurumlarından ve bölgede çalışma yapan kurum ve kuruluşlardan köylerin su ihtiyaç ve talepleri ile ilgili bilgiler gelmektedir.

Birçok kaynaktan gelen bilgiler ve talepler üzerine kuruluşumuz, ülkeler ve bölgelerin su ihtiyaçlarının tespiti için en yetkin kurumlarla görüşür; bölgelerin jeolojik bilgilerini, topoğrafyalarını, demografik özelliklerini, yer altı ve yer üstü su kaynaklarını, içme ve kullanma suyuna ihtiyacın en fazla olduğu yaşam merkezlerini hiçbir detayı gözden kaçırmadan, özel seçilmiş teknik ekibimizle ve tüm teknolojik imkânlar kullanılarak belirler.

Bölgelerde yapacağımız su çözümleri ile ilgili eylem planları tasarlanır.

Ülkeler ve bölgeler seçilirken kuruluşumuzun belirlediği 5 önemli kriter vardır:

Sağlıklı yaşam için sağlıklı su

İnsanların dil, din, ırk, mezhep ve cinsiyetlerine bakılmaksızın, adil su kullanma hakkının olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple ulusal istatistikleri kullanarak belirlediğimiz, sağlıklı su yetersizliği sebebiyle yaşanan hastalıklarla yoğun olarak mücadele eden en acil bölgeler birinci kriterimizdir.

Daha iyi bir hayat için kolay erişilebilir su

Uzak olması sebebiyle gidemediği, kuraklık ve imkânsızlıklar nedeniyle kilometrelerce su bulmak için yürümek zorunda kalınan, suya ulaşım imkânlarının en kısıtlı olduğu bölgelerde yaşam mücadelesi veren insanların bulunduğu köyler ikinci kriterimizdir.

Yaşamak ve toplumsal kalkınma için tarımsal sulama

Sadece yağmur mevsimlerinde oluşan su birikintilerinden faydalanmak zorunda kalan hayvanların gözetilmesi ve tarımsal sulama ihtiyacı olan bölgelerin belirlenmesi üçüncü kriterimizdir.

Sağlıklı birey, toplumsal farkındalık için hijyen ve sanitasyon eğitimi

Sağlıklı ve kaliteli su yetersizliği sebebiyle hijyen ve sanitasyon uygulamalarının yapılamadığı ve gerekli eğitim imkânlarından yoksun kalan insanların bulunduğu köylerin belirlenmesi, hijyen ve sanitasyon eğitimlerini her evde ve her okulda anlatarak sağlıklı bireyler oluşturmak ve toplumsal farkındalık oluşturarak su kullanma kültürünü sağlamak dördüncü kriterimizdir.

Gelecek nesillerin barış içinde yaşamasını sağlamak için su medeniyeti oluşumuna katkı

Her köyde sağlanan su çözümü ile su imkânından faydalanan küçük kızların eğitimlerine daha fazla zaman ayırmalarını sağlamak, kadınların su taşıma sürelerini azaltarak ev ekonomilerine ve bireysel gelişimlerine katkı sunmak, tarımsal sulama imkânlarını geliştirerek alınan verimi arttıracak tarımsal ürünler yetiştirmek, beslenen hayvanların su içme ihtiyaçlarını karşılamak ve bu şekilde daha besili hayvanlar yetiştirerek et ve süt üretime katkı sunmak, suyun bir çatışma unsuru değil bir barış unsuru olmasını sağlayarak su kültürü ve su medeniyetine katkı sunmak ise diğer bir kriterimizdir.

Aşama: Yerindelik denetimi ve kuyu inşa çalışmaları

Kurumumuz kapsamlı araştırmalarını tamamladıktan sonra, sağlıklı suya erişim çözümünü uygulayacağı ülkelerde Türk büyükelçiliğimiz ve TİKA gibi kurumlarla görüşerek bilgi alışverişinde bulunmaktadır. İlgili ülkenin su bakanlığına bağlı kuruluşlarla ve yerel yöneticilerle de görüşerek, belirlediği köyler ile ilgili çalışma süreçlerinin bilgisi verilmekte ve görüşleri alınmaktadır. Bölgede çalışma yapan, Türk büyükelçiliğimizden onaylı yerel STK’lar ile iş birliği yapılarak su çözümüne katkı sunacağımız köyler ziyaret edilmekte; köyde bulunan muhtar, köy imamı, sağlık ocağı yetkilisi ve okul müdürü ile bir köy komisyonu oluşturulmaktadır. Oluşturulan köy komisyonu ile bölge halkı ziyaret edilerek su erişim mücadeleleri ile ilgili gerekli olan bilgiler alındıktan sonra, halkın mevcut su kaynağından başlamak üzere drone ile,köyün su kuyusundan istifade edecek tüm alanının çekimi yapılmaktadır. Köyde okuyan bir kız öğrenci, genç bir kız ve evli bir kadın tespit edilerek mülakatlar yapılmakta, hem köy hakkında yeterli bilgiye sahip olunmakta hem de halkın su bulma mücadeleleri kayıt altına alınmaktadır. Köy komisyonu ve jeofizik etüt için bölgeye gelen jeoloji ve hidrojeoloji mühendislerinden oluşan teknik ekip ile birlikte köyün yerleşim alanları ziyaret edilmekte, teknolojik imkânlar kullanılarak rezistivite aleti yardımıyla köyün en uzun ömürlü ve debisi uygun olan yer altındaki doğru su noktası tespit edilmektedir. Dağınık yerleşimine şahit olduğumuz Afrika’daki köylerde uzun süreli kullanmak maksadıyla derin sondaj kuyusu yeri bulunduktan sonra, teknik ekipte bulunan inşaat mühendisleri tarafından; proje tasarımı ve çizim hazırlanmaktadır. Bölgedeki ibadet yerleri, okul, sağlık ocağı merkezlerine yakınlığı ve bölge halkının suya kolay ulaşımını dikkate alarak Su kuyusu ve yapılan çeşme aralıklarI 500 metre olacak şekilde, statik hesapları yapılarak, uygun çözümlü bir tasarım çizimi yapılmaktadır.

Bölgenin topoğrafyası, su çözümünden faydalanacak hane ve kişi sayısının yer aldığı demografik veriler, jeolojik bulgular, jeofizik etüt raporu değerlendirmesi, kuyu tasarım ve teknik çizimleri verilerinin analizleri yapılarak, köyün ihtiyacı olan su miktarı yer altında kaç metrede ise ona uygun çözümler geliştirilmektedir. Nüfusu, bölgenin tarımsal sulama durumları ve hayvan varlığı dikkate alınarak en uzun süreli ve en uygun maliyetli proje fizibilite değerlemesi yapılmaktadır. Projenin yapılabilir olduğu netleştirildikten sonra, bölgenin en büyük malzeme toptancıları ile maliyet analizleri de yapılmakta ve projenin mali ve sosyal etki analizleri çerçevesinde kısa zamanda kuyu sondaj ve yapım işi başlatılmaktadır.

Aşama: Projenin bağışçılarımız ile buluşturulması

Kaynakların etkin kullanımı prensibimiz çerçevesinde bizim için her köy bir projedir ve bağışçımızın bir denetimci gibi, bağış yaptığı köy ile ilgili tüm aşamaları şeffaf bir şekilde görmesi ve bağışçımızın yapılan her aşamada video ve fotoğraf çekimleri yoluyla bilgilendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

 

Bu sebeple, sondaj ve kuyu inşa aşamaları bağışçımızın bilgisine sunularak bağışçımızın kalben de tatmin olması sağlanmaktadır.

Aşama: Süreklilik, sürdürülebilirlik ve yeni bir hayatın başlangıcı

Suya erişim çözümü ile birlikte ilgili kuyudan DSÖ standartlarında su numunesi alınmakta, ilgili devlet kuruluşların onayladığı resmi laboratuvarlarda analiz yapılmakta ve bu sayede köy halkının suyu rahatlıkla kullanabileceği bilgisi bağışçımıza ulaşmaktadır. Ayrıca açılış görüntüleri ve sosyal etki analizlerimiz de bağışçılarımıza bilgi olarak verilmektedir. Yerel halkın kullandığı resmi ve konuşma dilinde özel hazırlanmış, hijyen ve sanitasyon konularında eğitici broşürlerimizle her eve gidilerek bilgilendirme yapılmaktadır. Köyde oluşturduğumuz köy komisyonu ile birlikte, köyün sağlık ocağı ve okuldaki çocuklara, sağlıklı nesiller yetişmesi için hijyen ve sanitasyon eğitimi verilerek görev tamamlanmaktadır.

Bütün köylerde; tamamlanan su kuyusu çalışmamızın takibini yapmak için her yıl numune alınarak suyun içilebilirliği denetlenmekte, bakım onarım çalışmaları yapılarak su kuyusunun uzun ömürlü olması sağlanmakta ve su kuyusuna takılan su sayacı okunarak bir yıl boyunca köy halkının kaç m³ su aldığı net verilerle ölçülmekte ve ilgili bağışçılarımıza düzenli olarak bilgisi verilmektedir.

Derneğinizin gelir kaynakları nelerdir?

Derneğimizin gelirleri :

  • Gönüllülerimizin ayni veya nakdi bağışları,
  • Kermeslerden sağlanan hibeler,
  • Sponsorlardan elde edilen gelirler,
  • Yakın gelecekte başlayacak olan internet satışlarından sağlanan gelirler,
  • Reklam ve infopano uygulamalarından sağlanan gelirlerdir.
Web sitenizde ve sosyal medyada yayınlanan fotoğraf ve videoları paylaşabilir miyim ?

Çekilen tüm video, fotoğraflar ve hazırlanan infografik çalışmaları kurumumuza özel çalışmalardır. Evet, derneğimizi referans göstererek görsellerimizi paylaşabilirsiniz. Kaynak gösterilmeden yapılan paylaşımlar, iktibaslar hak kavramı içinde değerlendirilir.

Başkasının adına bağış yapabilir miyim ?

Web sayfamız aracılığı ile her türlü bağış gerçekleştirebilirsiniz. Banka hesap numaralarımıza bankadan bağış yapabilirsiniz. Dernek merkezimize gelip elden de makbuz karşılığı bağış yapabilirsiniz.

Dernek başka kurumların projelerini finanse eder mi?

Edindiğimiz doğru bilgi verme ve şeffaflık ilkemiz gereği tüm projelerimizde detaylı olarak bağışçılarımızın kendi belirledikleri projelere yine kendi belirledikleri miktar kadar bağış yapma imkânı verilmektedir. Bu sebeple projelerimizin asıl sahipleri ilgili bağışçılarımızdır. Kurumumuzca projelendirilmeyen hiçbir çalışma bağışçılarımıza sunulmamaktadır.

Bağışımı belli bir bölgeye/projeye yapabilir miyim ?

Evet, bağışınızı genel bağış şeklinde veya belli bir bölge/proje adına da yapabilirsiniz. Ayrıca kuruluşumuz köylerdeki nüfus ve ihtiyaca göre yer altındaki toprak katmanlarından yeterli miktarda su akiferini bulmakta ve derin sondajlı kuyular açarak yaygın yerleşim alanlarındaki insanların kolay erişimli suyu almalarına fırsat vermektedir. Bu sebeple derin sondajlı bir kuyunun maliyetleri fazla fakat su kuyusunun ömrü uzun olmaktadır.

Kuruluşumuz maksimum su ömürlü projeler yapmakta, proje maliyetlerini düşürmekte, büyük yerleşim merkezi olan köylerde çeşmeler yaparak birim maliyeti düşürebilmekte ve bağışçılarımıza isterlerse genel bağış ile kuyuya bağış yapma seçeneği imkânı sunmaktadır. Bağışçılarımız isterlerse çeşme bağışı yaparak, bağış yaptığı çeşmelere istedikleri ismi verebilmektedirler.

Derneğe Zekat / Fitre bağışı yapabilir miyim?

Kuruluşumuz, zekat ve fitre bağışlarını sadece Afrika’dan Türkiye’ye okumaya gelen misafir öğrencilere ve mühendislik alanlarında okuyan öğrencilerimize burs olarak vermektedir. Hiçbir şekilde zekat ve fitre bağışları su kuyusu çalışmalarında ya da diğer çalışmalarda kullanılmamaktadır. Web sayfamızda zekat bölümüne başvurarak zekat ve fitre bağışlarını gerçekleştirebilirler.

Ben derneğiniz için ne yapabilirim?

Öncelikle hangi yaştan veya meslekten olursanız olun, bizim bu iyiliği sizin adınıza yaptığımızı bilin. Bunu bilmek bile derneğimizin çalışmasına katılmak, bize destek olmak demektir.

Öğrenci iseniz:

Burası senin yerin. Öncelikle senden hayal kurmanı istiyoruz.

Arkadaşlarını topla, ne yapabiliriz diye düşün, projeler üret. Sonra beraberce gerçeğe dönüştürelim. Kendini bu iyiliğe ait hisset. Çünkü sen, geleceksin.

Neler yapabileceğinle ilgili birkaç örnek vermek gerekirse:

Sıradaki doğum gününü, o zamana kadarki en unutulmaz doğum gününe çevirebilirsin. Hediye almanın ne kadar hoşuna gittiğini biliyoruz. Emin ol bir insanın suya kavuşmasına öncülük etmek, sana çok daha büyük bir haz verecektir. Doğum günün için sosyal medyanda etkinlik oluşturabilir, bu sene hediye değil, su kuyusu için bağış yapmanızı istiyorum diyebilirsin.

Okulunda bir su kuyusu kampanyası başlatabilirsin. Bütün bir kuyunun parasını toplaman gerekmez, önemli olan senin dahil olman ve sonsuza kadar sürecek bir iyiliğin içinde yer alman.

Arkadaşlarınla evinde bilgi yarışması, film izleme etkinliği yapabilirsin. Tabii katılmanın tek şartının birinin suya kavuşmasına destek olmak gerektiğini belirterek…

Hayal dünyan ile, el becerilerin ile, bilgisayar ve sosyal medya yöneticiliğin ile, bilgilerin ile de kuruluşumuzun her aşamasında çalışmalara katılabilir, öneri sunabilir, kendine özgü çalışmalar yaparak kuruluşumuza gönderip sizin adınıza sosyal medya mecralarında isminizi yazarak yayınlatabilirsiniz.

Örneğin;

Derneğimizin tanıtım mecralarında, web sayfasında, sosyal medyada yayınlanması için After Effects programı , cinema 4d programı, animasyon programı kullanarak derneğimize özgü çalışmalar yapabilirsiniz…

Su temalı şiirler, kompozisyonlar, denemeler ve hikayeler yazabilir, rap müziği yapabilir, sizden gelenler bölümünde, web sayfamızda ve sosyal medya platformlarında yayınlatabilirsiniz.

Su’ya dair farkındalık oluşturacak kısa filmler yapabilir, şarkı besteleyebilir ve derneğimize özgü özel müzikler üretebilirsiniz.

Okulda arkadaşlarınızla farkındalık oluşturacak sosyal sorumluluk projeleri üretebilirsiniz. Bu projeler yönetim kurulumuzca değerlendirmeye uygun görülürse projeleriniz her aşamada desteklenecektir.

 

Ev hanımı iseniz:

Bir ev hanımı o ev için dünyadaki en güçlü insandır. Eşini, çocuğunu, sevdiklerini etkileyebilir. Kadın bizim en büyük gücümüzdür. Öncelikle çevrenize, suyla gelen iyilik fikrini aşılayabilirsiniz.

Mahallenizde, çocuğunuzun okulunda bir kermes düzenleyebilir, hem karnınızı hem de ruhunuzu doyurabilirsiniz.

Sosyal medyada bu konuyu aktif olarak işleyebilir, başkalarının da bilinçlenmesine vesile olabilirsiniz.

Ya da altın günü yapmak yerine, en azından senede 1 kere, “Altından Daha Değerli Su Kuyusu Günü” organize edebilirsiniz.

İşletme sahibi iseniz:

Ticaretinizin tadı ve bereketi için gücünüz yetiyorsa kendiniz bir projeyi fonlayabilirsiniz. Yetmiyorsa arkadaşlarınızı da katarak bir kampanya oluşturabilirsiniz.

Süreklilik sağlayacak uygulamalar yapabilirsiniz. İş yerinize asacağınız su kuyusu bilgilendirme metni, broşür ya da bir fotoğraf bile insanları iyilikte bulunmaya teşvik edebilir.

Yaptığınız etkinlikleri web sitenizde, sosyal medyanızda paylaşabilir, iyiliğin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Çalışanlarınız ile birlikte sosyal farkındalık oluşturabilir bir köyün su kuyusunu çalışanlarınızla birlikte açabilir, çevrenizi de teşvik edebilirsiniz.

Zekatlarınızı ve fitrenizi kuruluşumuza bağışlayabilir; bir öğrencinin yıllık burs miktarını karşılayabilirsiniz.