Su ve Ekonomi

img
img
Su ve Ekonomi

Su, kalkınmanın her alanına dokunur ve neredeyse her Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ile bağlantılıdır. Ekonomik büyümeyi teşvik eder, sağlıklı ekosistemleri destekler ve yaşamın kendisi için gereklidir.

Su önemli bir üretim faktörüdür, bu nedenle azalan su kaynakları daha yavaş büyümeye sebep olmaktadır.

Gelecekteki küresel ve daha da önemlisi yerel su açıklarının büyüklüğü ne olursa olsun, su kıtlığının ekonomik büyüme ve gelecek yıllarda iş oluşturma fırsatlarını sınırlaması muhtemeldir.

Bazı bölgeler, tarım, sağlık, gelir ve refahtaki su kaynaklı kayıpların bir sonucu olarak 2050 yılına kadar büyüme oranlarının gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) %6’sı kadar azalacağını tahmin etmektedir.

Yeterli ve sürekli bir su temininin sağlanması, küresel yoksulluğu azaltma hedeflerine ulaşmak için esastır.

Daha iyi planlama ve teşviklerle su kullanımını optimize etmek, refahı ve ekonomik büyümeyi artırmaya yardımcı olabilir. Su izinleri ve fiyatlar gibi ekonomik araçlar iyi uygulandığında, su kaynaklarının yönetimini geliştirebilir.

Suyun depolanması, yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve mümkün olduğunda tuzdan arındırma yatırımları yapılmalıdır. Bunlara, su verimliliğini ve su tahsisini iyileştirme politikaları eşlik etmelidir.

Su, dünyanın Sürdürülebilir Gelişme Hedeflerine (SGH) ulaşıp ulaşmayacağını belirlemede çok önemlidir. Dünyanın suyu anlama, değer verme ve yönetme biçiminde köklü bir değişime ihtiyacı vardır.

Suyu Anlamak, su verilerini kullanarak su hakkında kanıta dayalı kararlar vermek anlamına gelmektedir.

Suya Değer Vermek, toplumların suya ve kullanımlarına uyduğu değerleri tanımak, bunları su ve sanitasyon hizmetlerinin uygun fiyatlandırılması hakkındaki kararlar da dahil olmak üzere siyasi ve ticari kararlarda dikkate almak anlamına gelmektedir.

Suyu Yönetmek, yerel, ulusal ve bölgesel düzeylerde su kaynakları yönetimini entegre yaklaşımlarla izlemek anlamına gelmektedir.

Temiz su ve sanitasyona yapılan akıllı yatırımlar gereksiz ölümleri önler ve hayatları dönüştürür. Daha sağlıklı çocuklar, ekonomiye daha fazla katkıda bulunan daha sağlıklı yetişkinler olurlar.

Sanitasyon; sağlık, ekonomik büyüme ve çevre için kritik öneme sahiptir. Sanitasyona yatırım yapmak, gereksiz ölümleri önlemek, insanlara yatırım yapmak ve yaşamları dönüştürmektir.

img
img